Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 Definities

In het kader van deze gebruiksvoorwaarden hebben de volgende woorden, behalve wanneer de context een andere interpretatie oplegt, de volgende betekenis:

Applicatie: de mobiele applicatie van CONVERSIE-UNBOX die de Begunstigde zijn mobiel toestel kan raadplegen en waarmee hij toegang kan krijgen tot zijn profiel, informatie kan krijgen over de diensten en kan gebruikmaken van de verschillende functies.

Begunstigde: een bediende, een arbeider of elke andere persoon die voor de Werkgever werkt en uitdrukkelijk is aangewezen door de Werkgever als iemand die recht heeft op elektronische Consumptiecheques en dit in overeenstemming met de van kracht zijnde Belgische wetgeving evenals de toelatingsvoorwaarden, of als iemand die het recht heeft om andere diensten van CONVERSIE-UNBOX te krijgen. De Begunstigde wordt gebruiker van het CONVERSIE-UNBOX-systeem, vanaf het gebruik van de Diensten van CONVERSIE-UNBOX volgens onderhavige Voorwaarden.

Account: individuele en persoonlijke drager van de Begunstigde die het mogelijk maakt om een betaling bij een Handelaar, vanaf zijn Begunstigden-Rekening, online te autoriseren.

Voorwaarden: onderhavige gebruiksvoorwaarden die hoofdzakelijk de uitgifte van de elektronische Consumptiecheques en de betalingen die door de Begunstigde worden uitgevoerd met zijn/haar account, of de dienst die wordt voorgesteld door CONVERSIE-UNBOX, omkaderen en die ook de toegang tot en het gebruik van de applicatie

Werkgever: de handelsvennootschap of niet, klant van CONVERSIE-UNBOX, die de Algemene Voorwaarden van CONVERSIE-UNBOX naleeft, die de Begunstigde in dienst heeft en hem of zijn Cheques heeft toegekend, uitgereikt door CONVERSIE-UNBOX of elke andere dienst die wordt geleverd of verdeeld door CONVERSIE-UNBOX.

Login en Wachtwoord: login en wachtwoord, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Diensten en functies

Handelaar: iedere handelaar of ambachtsman, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst heeft afgesloten voor de aanvaarding van het of de betalingsinstrument(en) uitgegeven door CONVERSIE-UNBOX, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Begunstigden- Rekening in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Praktische Modaliteiten: de Praktische Gebruiksmodaliteiten van de Diensten zoals op elk moment ook terug te vinden op de Website en de Applicatie. Deze Praktische Modaliteiten worden regelmatig geactualiseerd. De op de website voorgestelde functies, de mobiele applicatie, de informatiebrochure en de procedures die door CONVERSIE-UNBOX worden voorgesteld, zijn een vast onderdeel van de Praktische Modaliteiten.


CONVERSIE-UNBOX: CONVERSIE BV, een bvba die is erkend als instelling die elektronische consumptiecheques uitgeeft, met maatschappelijke zetel in 2000 Antwerpen, Falconplein 30, en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het btw-nummer BE 0578.916.685 (e-mail: info@antwerpenucoin.be). CONVERSIE-UNBOX is onderworpen aan de controle van de FOD Economie, Koning Albert II-laan, 16 North Gate III, 1000 Brussel - http://economie.fgov.be.


Krediet: consumptiekrediet, uitgegeven door CONVERSIE-UNBOX (of elk ander toekomstig product of elke bijkomende dienst uitgegeven door CONVERSIE-UNBOX) waarmee een betaling bij een Handelaar online kan worden geautoriseerd, met dien verstande dat de Begunstigde de Cheques enkel kan gebruiken voor de betaling van producten en diensten die voorzien zijn door de toepasselijke wetgeving voor dit soort cheques.

Consumptiekrediet: het elektronische consumptiekrediet, uitgegeven door CONVERSIE-UNBOX, onder het merk CONVERSIE-UNBOX, zoals voorzien in koninklijk besluit van 12 oktober 2010, gewijzigd door de wet van 31 juli 2020, betreffende de wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van de elektronische consumptiecheque.

Diensten: de betaaldienst van CONVERSIE-UNBOX en alle andere aanverwante diensten die CONVERSIE-UNBOX aanbiedt, zoals gespecificeerd in de Praktische Modaliteiten.

Balans: beschikbaar elektronisch geldbalans op de Begunstigden-Rekening van een Begunstigde, dat wil zeggen de nominale waarde van de fondsen die aanvankelijk door de Werkgever zijn overgemaakt aan CONVERSIE-UNBOX, minus de waarde van alle betalingen die de Begunstigde heeft uitgevoerd met het betaalsysteem dat wordt aangeboden door CONVERSIE-UNBOX.

ARTIKEL 2 Doel en toepassingsgebied

CONVERSIE-UNBOX biedt een digitale oplossing ter verdeling van het consumptiekrediet die de begunstigde toelaat om opdracht te geven aan CONVERSIE-UNBOX om via de digitale applicatie van CONVERSIE-UNBOX, een betaling uit te voeren in de vorm van een overdracht van elektronisch geld ten voordele van derden, ten belope van het balans dat op het ogenblik van deze opdracht beschikbaar is op hun Begunstigden-account, in overeenstemming met de geldende wetgeving die van toepassing is op consumptiecheques.

Deze algemene voorwaarden leggen de wederzijdse rechten en plichten van CONVERSIE-UNBOX en van de gebruiker vast met betrekking tot de levering van consumptiecheques en alle diensten die worden verstrekt door CONVERSIE-UNBOX aan de werkgever.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Diensten door de Begunstigden. Zij kunnen op elk moment worden geraadpleegd op de Applicatie.


ARTIKEL 3 Bevoegdheid

De Begunstigde verklaart uitdrukkelijk dat hij de juridische bevoegdheid heeft om de Diensten te gebruiken en/of dat hij van zijn Werkgever de nodige machtigingen heeft gekregen om de Diensten te gebruiken en hij waarborgt CONVERSIE-UNBOX tegen elke aansprakelijkheid die voor hen kan voortvloeien uit het gebruik van de Diensten zonder inachtneming van dit Artikel 3.

ARTKEL 4 Gebruiksvoorwaarden van de oplossing

4.1 Overdracht van financiering en activering

Wanneer de Werkgever van de Begunstigde een overeenkomst heeft afgesloten met CONVERSIE-UNBOX, zal CONVERSIE-UNBOX op naam van de Begunstigde die de werkgever heeft aangeduid een account aanmaken. De werkgever dient, voorafgaand aan elke uitgifte, een elektronisch bestand aan te leveren met de gegevens van de betrokken begunstigden. Dit laat ons toe om een account te creëren voor elke begunstigde, met een tijdelijk wachtwoord. Daarbij wordt een e-mail uitgestuurd naar alle begunstigden met dit tijdelijk wachtwoord en instructies om zich voor de eerste keer aan te melden. De Werkgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van correcte informatie en in het bijzonder voor de formele identificatie van zijn personeelslid, ofwel de Begunstigde, bij de verdeling van de nieuwe accounts.

De overdracht van financiering door de Werkgever aan CONVERSIE-UNBOX gebeurt volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de overeenkomst, ondertekend tussen de Werkgever en CONVERSIE-UNBOX. Het bedrag dat wordt overgemaakt op deze Begunstigden-Rekening is slechts gedurende een beperkte tijd geldig, afhankelijk van de wetgeving die van toepassing is op de Consumptiecheque (geldig tot 31/12/2021).

In geen geval worden de details van de transacties van de Begunstigden meegedeeld aan de Werkgever.

De Begunstigde kan zijn Balans en de geldigheid van het consumptiekrediet raadplegen, zoals vermeld in de Praktische Modaliteiten.

CONVERSIE-UNBOX blijft op elk ogenblik eigenaar van de betaalmiddelen die worden geleverd onder het merk CONVERSIE-UNBOX en UCOIN. De Begunstigde, houder van een compatibel betaalmiddel, is op elk ogenblik verantwoordelijk voor het gebruik van dat betaalmiddel en verbindt zich ertoe om er gebruik van te maken als een 'goede huisvader'. Hij is ook verantwoordelijk in geval van verlies, diefstal of beschadiging van het betaalmiddel.

4.2 Betaling

Elektronisch geld is bestemd voor de betaling in de vorm van een transfer van elektronisch geld aan Handelaars, die de betaalmiddelen uitgegeven door CONVERSIE-UNBOX, aanvaarden volgens de modaliteiten en binnen de limieten voorzien in de Praktische Modaliteiten en de toepasselijke wetgeving.

De betaling kan worden uitgevoerd met via de webapplicatie op de mobiele telefoon.

De betalingstransacties van een Handelaar met elektronische Consumptiecheques uitgegeven door CONVERSIE-UNBOX, worden online verwerkt.
Elke betalingsinstructie die CONVERSIE-UNBOX ontvangt, wordt eerst gecontroleerd voordat ze wordt uitgevoerd door CONVERSIE-UNBOX, om te verifiëren of de betalingsinstructie geldig is. Deze controles hebben onder meer betrekking op het geregistreerde Balans bij CONVERSIE-UNBOX in de Begunstigden-Rekening van de Begunstigde.

Zodra de geldigheidscontroles zijn uitgevoerd, wordt de betaling, indien de betalingsinstructie geldig is, definitief uitgevoerd door CONVERSIE-UNBOX. Op dat moment wordt de betaling onherroepelijk, de Begunstigde kan ze dus niet meer laten annuleren. CONVERSIE-UNBOX registreert dan definitief en onherroepelijk de betaling in zijn database, en vermindert het Balans waarover de verzender van de betaling beschikt bij CONVERSIE-UNBOX, met het betaalde bedrag, en hij verhoogt het Balans waarover de ontvanger van de betaling beschikt bij CONVERSIE-UNBOX.

Is de betalingsinstructie niet geldig, dan wordt de betaling niet uitgevoerd en dan brengt CONVERSIE-UNBOX de initiator van de betalingsinstructie daarvan op de hoogte.

Op het ogenblik van hun gebruik is het consumptiekrediet fractioneerbaar. Bij een betaling respecteert CONVERSIE-UNBOX het principe 'first-in-first-out'-principe: eerst wordt de Cheque met de kortste geldigheid gebruikt.

4.3 Erkenning van de betaling

De Begunstigde erkent dat elke betaling met elektronisch Geld die wordt uitgevoerd of ontvangen via de betaaldienst van CONVERSIE-UNBOX, delgend is alsof de betaling werd uitgevoerd door afgifte van chartaal of giraal geld door de uitgever van de betaling aan de ontvanger, en hij ziet dus ervan af om een beroep te doen op artikel 1243 van het Burgerlijk Wetboek of elke andere wettelijke bepaling om de betaling te betwisten.

4.4 Transactieoverzicht

Alle verrichtingen betreffende een Begunstigde (uitvoering van een betaling) worden opgenomen in een elektronisch afschrift dat wordt opgesteld in real time waarop verrichtingen hebben plaatsgevonden. De Begunstigde kan dit raadplegen op de Applicatie, met zijn Login en Wachtwoord.

4.5 Vermelding over het vervallen van de Consumptiecheques

CONVERSIE-UNBOX verbindt zich ertoe om de Begunstigde ten minste tien dagen vóór het vervallen van (een deel van) zijn elektronische Consumptiecheques op de hoogte te brengen via email, en in de applicatie.

4.6 Verlies van wachtwoord

Bij verlies van wachtwoord voorziet CONVERSIE-UNBOX de functionaliteit om via het geregistreerde email adres een nieuw wachtwoord aan te vragen.


4.7 Andere voorwaarden

De Consumptiecheque mag maar uitgegeven worden tot 31/12/2021 en kan enkel worden gebruikt in inrichtingen die voldoen aan de wettelijke bepalingen (handelaars in de horeca, sport of cultuur sector of in kleine lokale handelaars, die minimum 1 maand gesloten waren ten gevolge van Covid-19 beperkingen). De Consumptiecheques kunnen noch gedeeltelijk noch volledig worden omgeruild in contanten.

ARTIKEL 5 Vergoeding en kosten

De vergoeding en de eventuele kosten die moeten worden betaald aan CONVERSIE-UNBOX voor de Diensten of voor de terugbetaling van het Elektronische geld, worden in rekening gebracht bij de Werkgever in overeenstemming met de Overeenkomst die is afgesloten tussen CONVERSIE-UNBOX en die laatste.

Deze vergoeding en kosten worden in geen geval rechtstreeks door CONVERSIE-UNBOX ingehouden op het Balans in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De drager uitgegeven door CONVERSIE-UNBOX die de Begunstigde gebruikt om te betalen met elektronisch consumptiekrediet is gratis voor de Begunstigde. Eventuele kosten gelinkt aan het gebruikt van mobiel internet om de applicatie te raadpligen worden door de operator rechtstreeks bij de begunstigde in rekening gebracht. De e-mails die worden verstuurd naar de Begunstigde in toepassing van deze Voorwaarden, zijn gratis.


ARTIKEL 6 Afwezigheid van interventie in de relaties tussen de Begunstigde en de Handelaar

CONVERSIE-UNBOX stelt een elektronische betaaldienst voor, uitsluitend gebaseerd op elektronisch geld. In het kader van de betaling komt CONVERSIE-UNBOX derhalve in geen enkel opzicht en op geen enkel ogenblik tussenbeide in de relaties die kunnen bestaan tussen de Begunstigde en een Handelaar. In het bijzonder draagt CONVERSIE-UNBOX geen enkele aansprakelijkheid voor de naleving door de Begunstigden en/of Handelaars van hun eventuele wederzijdse verplichtingen, noch voor de aard van de transfer van Elektronisch geld (betaling van een schuld/een dienst/een product, schenking, lening, niet- verschuldigde betaling, enz.) of voor de geldigheid of juistheid van de betaling.

Wanneer de Begunstigde die houder is van een Begunstigden-Rekening, een Handelaar betaalt met consumptiekrediet, houdt dit duidelijk in dat de gekochte producten overeenstemmen met de producten die zijn toegestaan door de geldende wetgeving betreffende het gebruik van het krediet in kwestie.


ARTIKEL 7 Verbintenissen en Machtigingen van de Begunstigde

De Begunstigde verbindt zich ertoe om de door CONVERSIE-UNBOX aangeboden Diensten te goeder trouw te gebruiken, uitsluitend voor wettelijke doeleinden en met inachtneming van onderhavige Voorwaarden en de Praktische Modaliteiten.

De Begunstigde machtigt en mandateert CONVERSIE-UNBOX uitdrukkelijk, maar alleen wanneer dit noodzakelijk is, bij de uitvoering van de Diensten of om fraude of onwettelijke daden te identificeren of te verhinderen, om in zijn naam informatie over hem in te winnen bij zijn Werkgever of zijn gsm-operator.

ARTIKEL 8 Verbintenissen van CONVERSIE-UNBOX

CONVERSIE-UNBOX verbindt zich ertoe om de toepasselijke wetgeving na te leven, met name op het vlak van het privéleven en de verwerking van persoonsgegevens (cf. annex 1 hierna).

CONVERSIE-UNBOX verbindt zich ertoe om de Begunstigde op de hoogte te houden van de evolutie van het netwerk van Handelaars die de door CONVERSIE-UNBOX uitgegeven of compatibele betaalmiddelen aanvaarden. Deze informatie is toegankelijk via de webapplicatie. CONVERSIE-UNBOX nodigt de inrichtingen die in aanmerking komen voor de aanvaarding van de compatibele Betaalmiddelen van CONVERSIE-UNBOX, uit om zich aan te sluiten bij het systeem in kwestie.

CONVERSIE-UNBOX houdt zijn informaticasystemen in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake Cheques. CONVERSIE-UNBOX verbindt zich ertoe om alle redelijke middelen tot zijn beschikking in te zetten om een ononderbroken toegang tot haar Applicatie, evenals tot zijn Diensten te waarborgen en zal zich in het bijzonder inspannen opdat de Begunstigde ononderbroken over zijn Elektronisch geld kan beschikken. Ondanks deze inspanningen kunnen zich bepaalde technische problemen voordoen waardoor de Applicatie tijdelijk niet beschikbaar is. Voor zover nodig en onverminderd het recht van CONVERSIE-UNBOX om overmacht in te roepen en onverminderd het feit dat CONVERSIE-UNBOX op dit vlak alleen een middelenverbintenis heeft, draagt CONVERSIE-UNBOX geen enkele aansprakelijkheid in geval van ontoegankelijkheid van de Diensten, de Website of de Applicatie waardoor het onmogelijk is om betalingen of andere verrichtingen uit te voeren, of bij niet-uitvoering, gedeeltelijke, verkeerde of laattijdige uitvoering van een betaling (hierna gezamenlijk 'niet-uitvoering' genoemd), wanneer deze ontoegankelijkheid of niet-uitvoering het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van CONVERSIE-UNBOX valt, en onder meer (1) technische storingen bij onderaannemers of leveranciers van CONVERSIE-UNBOX, (2) onderbreking van de telefoonlijn of een ander communicatiekanaal, (3) defect van de hardware van CONVERSIE-UNBOX, (4) defect van de software, (5) intensief bezoek aan de Website en overbelasting van de systemen van CONVERSIE-UNBOX, (6) stroomonderbreking, en (7) enige storing van het mobiele telefonienetwerk. De Begunstigde heeft de verplichting om CONVERSIE-UNBOX zo snel mogelijk te informeren over elk technisch probleem of elke slechte werking die hij vaststelt bij het gebruik van de Diensten, de Applicatie, en dit conform de bepalingen in de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

CONVERSIE-UNBOX kan voorts vrijwillig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Applicatie of tot een aantal Diensten onderbreken (1) om een eventueel gebrek of defect van zijn hardware, zijn software of communicatie- uitrusting te voorkomen of te verhelpen, (2) als CONVERSIE-UNBOX het nuttig acht, onder meer en niet beperkend bij een poging tot hacking, verduistering van fondsen, misbruik/fraude of (3) om het onderhoud te verzekeren of verbeteringen/beveiligingen aan te brengen. Wanneer het redelijkerwijs mogelijk is, zal CONVERSIE-UNBOX alles in het werk stellen om de Begunstigde vooraf op de hoogte te brengen van de geplande onderbrekingen. CONVERSIE-UNBOX kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de Werkgever, de Begunstigden of de Handelaars als eventueel gevolg van deze onderbrekingen.

ARTIKEL 9 Aansprakelijkheid van CONVERSIE-UNBOX

CONVERSIE-UNBOX kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig betalings- of ander probleem als gevolg van (1) fouten of onjuistheden in de informatie die door de Handelaars wordt meegedeeld aan hun klanten met betrekking tot het gebruik van het voorgestelde betalingssysteem (meer bepaald fouten in de meegedeelde Shortcodes, enz.), (2) van enig technisch of ander probleem bij een Handelaar.

In alle gevallen waarin de aansprakelijkheid van CONVERSIE-UNBOX in het geding is, blijft die beperkt tot de schade die een noodzakelijk, voorzienbaar en onvermijdelijk gevolg is van de fout van CONVERSIE-UNBOX en dit kan in geen geval aanleiding geven tot vergoeding van indirecte schade van financiële, commerciële of andere aard. Binnen de limieten van wat wettelijk is toegestaan, blijft de aansprakelijkheid van CONVERSIE-UNBOX per Begunstigde steeds beperkt tot het beschikbare Balans op de Begunstigden-Rekening van de Begunstigde op het ogenblik waarop de fout wordt begaan door CONVERSIE-UNBOX.

CONVERSIE-UNBOX kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de Begunstigde voor elke vorm van schade die deels of volledig het gevolg zou zijn van een zelfs onvrijwillige inbreuk van de Begunstigde op de Voorwaarden of Praktische Modaliteiten.


ARTIKEL 10 Duur en einde van het contract

De Begunstigde geniet een Begunstigden-Rekening als gevolg van de ondertekening van een overeenkomst met zijn Werkgever. Zijn Werkgever heeft een dienstverleningscontract ondertekend met CONVERSIE-UNBOX en de Begunstigde werd duidelijk vermeld door zijn Werkgever als begunstigde van het krediet uitgegeven door CONVERSIE-UNBOX. Deze Voorwaarden zijn, behoudens andersluidende bijzondere bepalingen, van toepassing op alle leveringen van krediet door CONVERSIE-UNBOX aan de Begunstigde.

De Werkgever kan een einde stellen aan zijn overeenkomst, conform de bepalingen die zijn vermeld in de overeenkomst tussen de Werkgever en CONVERSIE-UNBOX. Bij de laatste storting van de Werkgever zal CONVERSIE-UNBOX het laatste krediet voor de Begunstigden uitgeven. CONVERSIE-UNBOX verbindt zich ertoe om zijn diensten voor de Gebruikers te behouden tot op de vervaldatum van het laatste Balans.

De Begunstigde kan geen enkele vergoeding vragen voor de gevolgen van het einde van de overeenkomst tussen zijn Werkgever en CONVERSIE-UNBOX, ongeacht de oorzaak en zelfs als de overeenkomst door de Werkgever is opgezegd als gevolg van een ernstige fout van CONVERSIE-UNBOX.

ARTIKEL 11 Intellectueel eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten in verband met de Diensten of de Applicatie behoren toe aan CONVERSIE-UNBOX.

CONVERSIE-UNBOX verleent de Begunstigde slechts een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Diensten, mits inachtneming van deze Voorwaarden. De Diensten (beschouwd als een onlosmakelijk geheel) en de verschillende onderdelen ervan (zoals met name de teksten, foto's, catalogi, lay-out, merken, logo's, illustraties, specifieke software, video's) zijn beschermd door intellectuele rechten die eigendom zijn van CONVERSIE-UNBOX of zijn licentiegevers. In voorkomend geval hebben ze het voorwerp uitgemaakt van een goedkeuring voor publicatie, verspreiding of gebruiksrecht, verworven bij die derden. Het logo, de naam van de producten, de diensten of de naam van vennootschappen vermeld op de Diensten, kunnen de merken, commerciële namen, handelsbenamingen van hun respectieve titularissen vormen. De Begunstigde verbindt zich er uitdrukkelijk toe om die intellectuele eigendomsrechten te respecteren. Onder voorbehoud van de uitzonderingen die zijn voorzien door de wet, onthoudt de Begunstigde zich ervan, zonder dat deze lijst exhaustief is, om: gegevens, software, producten of diensten volledig of gedeeltelijk te  wijzigen, te kopiëren, te verdelen, door te geven, te verspreiden, te publiceren, in licentie te geven, over te dragen, te verkopen, te reproduceren of te laten reproduceren, verkregen op basis van de Diensten, tijdelijk of definitief, door elk procedé, gekend of niet gekend, op elke drager, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CONVERSIE-UNBOX. Niet- naleving van dit verbod vormt een inbreuk waarvoor de dader burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.


ARTIKEL 12 Registratie en verwerking van de persoonsgegevens van de Begunstigden – natuurlijke personen

De door de werkgever verschafte persoonlijke gegevens worden geregistreerd in een database beheerd door CONVERSIE-UNBOX.

CONVERSIE-UNBOX zal – als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens – de volgende basisregels van de GDPR naleven (artikel 5 GDPR):
1. Persoonsgegevens enkel verwerken op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is (“rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”);
2. Persoonsgegevens enkel verwerken oor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (“doelbinding”);
3. Ervoor zorgen dat persoonsgegevens steeds toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (“minimale gegevensverwerking”);
4. Ervoor zorgen dat persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; en dat alle redelijke maatregelen genomen worden om persoonsgegevens die onjuist zijn, te wissen of te verbeteren (“juistheid”);
5. Persoonsgegevens enkel te bewaren in een niet-geanonimiseerde vorm voor zo lang dit noodzakelijk is (“opslagbeperking”); en
6. Passende technische of organisatorische maatregelen te nemen om te garanderen dat een passende beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is, en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (“integriteit en vertrouwelijkheid”).

We zullen ook steeds een wettelijke of contractuele rechtsgrond hebben voor de verwerking van persoonsgegevens (artikel 6 GDPR) en de naleving van bovenstaande beginselen documenteren in ons intern register van verwerkingsactiviteiten (artikel 30 GDPR).

De betrokkenen zelf zullen ook duidelijk geïnformeerd worden over het feit dat hun persoonsgegevens door hun werkgever aan ons bezorgd worden, en ons privacy-beleid (dat zal voldoen aan artikelen 12-14 GDPR) zal op transparante wijze aan de betrokkenen gecommuniceerd worden.

CONVERSIE-UNBOX zal deze gegevens enkel maar gebruiken in het kader van zijn relaties met de WERKGEVER en voor statistische doeleinden. De gegevens zullen in geen geval aan derden worden medegedeeld. De WERKGEVER kan, op schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, gratis een copy bekomen van deze geregistreerde gegevens. Verkeerde gegevens zullen verbeterd worden op basis van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek daartoe van de WERKGEVER. Anderzijds verbindt de WERKGEVER zich ertoe de gegevens van de gebruikers van de betaalmiddelen bekomen naar aanleiding van het gebruik van de betrokken betaalmiddelen slechts te gebruiken voor de doeleinden voorzien in deze overeenkomst, en ervoor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aangewend, en a fortiori niet voor doeleinden die niet zijn toegelaten door de wetgeving inzake de bescherming van de consumenten en het respect van de privacy

ARTIKEL 13 Diverse bepalingen

13.1 Wijziging van de Voorwaarden

CONVERSIE-UNBOX heeft het recht om de Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen en om de gewijzigde Voorwaarden te publiceren op de Website en de Applicatie, de Begunstigde wordt dan op de hoogte gebracht van deze wijziging via e-mail.


ARTIKEL 14 Toepasselijk recht en geschillenregeling

De Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. Elk geschil in verband met de aanvaarding door de Begunstigde, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze Voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen.


ANNEX 1: Privacyverklaring

Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk

Wanneer we uw gegevens niet zelf kunnen verwerken, delen we ze nooit met derden. Uw gegevens blijven binnen Europa en worden tijdens de serviceperiode in beveiligde databanken bewaard.

Gebruik van uw persoonsgegevens

CONVERSIE-UNBOX gebruikt sommige van uw persoonsgegevens om u diensten te kunnen verstrekken. Deze gegevens worden door uw werkgever of door uzelf verstrekt en kunnen uw achternaam, voornaam, INSZ, e-mailadres en/of telefoonnummer bevatten.

Wij gebruiken deze gegevens om ons contract uit te voeren. U kunt er op elk moment toegang toe krijgen en uw recht op correctie, beperking of verwijdering van gegevens uitoefenen. Meld u aan op de applicatie of neem contact met ons op via info@unbox.work met vermelding van uw verzoek.

Beperking van gegevens en beveiliging

Veiligheid
Ons op maat gemaakt softwareplatform, heeft ongekende niveaus van toegankelijkheid, beveiliging en rapportage en consolideert promotieactiviteit in één centrale hub.

Verkeer zal ons platform binnenkomen via het openbare internet of via een beveiligde verbinding die tot stand is gebracht door apparaten die toegang hebben tot onze ontwikkelingsomgeving.

Al onze servers zijn strak gefirewalled en hebben alleen de minimale poorten open; onze webservers hebben bijvoorbeeld alleen de poorten 80 en 443 open. Alle backend-verwerkings- (en database-) servers zijn volledig gefirewalled vanaf het openbare internet en beheerders poorten op alle servers (zoals poort 22 voor SSH) zijn alleen beschikbaar binnen onze privé-subnetten.

Oude, onveilige protocollen, zoals TLS 1.1 of lager, worden niet ondersteund door ons platform.

Externe toegang tot het platform is alleen toegestaanaan ontwikkelaars en serverbeheerders via een beveiligde jumphost, waartoe de toegang beperkt is tot bekende en vertrouwde IP-adressen. Verificatie vindt plaats via individuele accounts, beveiligd met privé sleutels, en we voeren dagelijks inbraak- en rootkit-detectie software uit op alle servers. Op elke server wordt alleen de vereiste software geïnstalleerd, pakketten worden up-to-date gehouden met beveiligingspatches en indien beschikbaar worden geharde versies gebruikt.

Alle gegevens in onze databases zijn versleuteld, evenals de geautomatiseerde back-ups, snapshots en replica's.

Toegang tot onze systemen is alleen toegestaan via SSL, met tot 256 bit encryptie voor de browsers die dit ondersteunen.

We hebben een breed scala aan controlemaatregelen om eventuele afwijkingen tegen "de norm" (het meten van delta's) en vooraf gedefinieerde drempels (veilige bereiken) op te sporen en onmiddellijk te waarschuwen. Dit omvat zaken als aantal gebruikers, succesvolle en mislukte inlogpogingen, bij- en afschrijvingen, etc.

Brute-force bescherming is ook van toepassing, alsook een streng wachtwoordbeleid. Een dynamische zwarte lijst met IP-adressen blokkeert het verkeer volledig of voor een bepaalde duur, afhankelijk van hoe erg de gedetecteerde acties waren.

Wij draaien ook onze eigen sFTP servers waar de profielen van de gebruikers alsook de betalingsinformatie, etc. kunnen opgeslagen worden door onze klanten. Dit kunnen ze doen voor zowel automatische als manuele verwerking van de data. Iedere klant krijgt een eigen sFTP om dit te kunnen doen. Ervaringen uit het verleden hebben ons geleerd dat klanten het vaak lastig hebben om een sFTP op te zetten. Dit kan komt vaak door wachttijden in IT-departementen.

Samengevat, zorgen we er dus voor dat alle persoonsgegevens passend worden beschermd tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of inbreuk buiten het beoogde publiek. We doen dit rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard en omvang van de persoonsgegevens, de context, en de geïdentificeerde risico's voor de rechten en vrijheden van personen. De hierboven omschreven technische en organisatorische maatregelen zijn dan ook in lijn met artikel 32 GDPR.

Met betrekking tot de opslag van biometrische gegevens (gezichts- of vingerafdrukherkenning) in het bijzonder, worden de biometrische templates enkel op het toestel zelf bewaard en nooit op een server of dergelijke.

Melding van gegevenslekken
In lijn met artikelen 33 en 34 GDPR zullen we alle gegevenslekken (dit zijn alle inbreuken op de beveiliging, integriteit of beschikbaarheid van persoonsgegevens) intern documenteren in een up-to-date register van gegevenslekken.

Wanneer we merken dat een gegevenslek heeft plaatsgevonden, zullen we dit incident binnen de 72 uur nadat we er kennis van hebben genomen, aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit melden, tenzij het niet waarschijnlijk is dat dit incident een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Ook zullen we meteen maatregelen nemen om het gegevenslek te stoppen en om de nadelige gevolgen hiervan te beperken.

Wanneer een gegevenslek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, zullen we dit ook melden aan de betrokkenen zelf, zodat zij de nodige acties kunnen ondernemen (bijv. hun wachtwoord aanpassen).


Privacy
De data van de klanten wordt opgeslagen in speciale databanken (via Amazon Web Services – en Amazon’s servers staan in Ierland, er worden dus géén persoonsgegevens doorgestuurd naar derde partijen of servers buiten de Europese Economische Ruimte). Deze databanken worden ook ondergebracht in de Cloud, zwaar beveiligd tegen het publieke internet door middel van hardware firewalls en geïsoleerde private netwerken die de Amazon VPC-infrastructuur gebruiken.

We ontmoedigen klanten actief om onnodige persoonsgegevens in onze systemen op te slaan, maar wanneer dit nodig is, vragen we de Algemene voorwaarden weer te geven waarin bepaald wordt welke gegevens worden verzameld/opgeslagen en voor welk doel.

Onze analyses gebruiken waar mogelijk geaggregeerde gegevens.

We plaatsen geen tracking cookies op de computer van de gebruiker, alleen sessiecookies. Sessiegegevens worden opgeslagen in de database en worden slechts bewaard zolang de sessie dit vereist. Gebruikers worden hierover geïnformeerd in ons cookiesbeleid.

Omdat we ingebouwde analyses hebben, zijn externe tools zoals Google Analytics optioneel. Wanneer we de gebruikerservaring verbeteren met cookies (bijvoorbeeld om hun taalkeuze te onthouden), wordt dit uitgelegd in een cookie waarschuwing, met een link naar een privacy- en cookiesbeleid. Voor het gebruik van analytische of statistische cookies, wordt ook de opt-in van de individuele gebruikers gevraagd in een cookie-banner.

Derden hebben geen toegang tot klantgegevens, tenzij de klant dit zelf heeft geautoriseerd of zelf heeft verstrekt. Zelfs Amazon-werknemers hebben geen toegang tot onze servers of weten zelfs niet in welke datacenters onze servers worden gehost. Verder verzamelen we alleen de minimaal vereiste gegevens en registreren we alleen IP-, browser- en tijdgegevens voor beveiliging (alleen zolang dit vereist is) en gebruiken we geen derden voor serverbeheer, e-mail, opslag of andere services behalve service uptime monitoring.